Garland of Nine – Vol 1 | Radio Sai Bhajans


Om Om Om Prathama Sharana Gananayaka Prathama Sharana Gananayaka Vighna Vinashaka Siddhi Vinayaka Vighna Vinashaka Siddhi Vinayaka Prathama Sharana Gananayaka Vidya Dayaka Buddhi Pradayaka Vidya Dayaka Buddhi Pradayaka Mooshika Vahana Pahi Gajanana Mooshika Vahana Pahi Gajanana Prathama Sharana Gananayaka Vighna Vinashaka Siddhi Vinayaka Prathama Sharana Gananayaka Vidya Dayaka Buddhi Pradayaka Mooshika Vahana Pahi Gajanana Mooshika Vahana Pahi Gajanana Prathama Sharana Gananayaka Jagadambe Devi Bhavani Jagadambe Devi Bhavani Jagan Mathe Shakthi Durge Jagan Mathe Shakthi Durge Jagan Mathe Shakthi Durge Jagan Mathe Shakthi Durge Jagadambe Devi Bhavani Kumara Gananathamba Kalyani Shyamalamba Kumara Gananathamba Kalyani Shyamalamba Janani Durge Varade Matha Janani Durge Varade Matha Uma Maheshwari Kalavathi Uma Maheshwari Kalavathi Jagan Mathe Shakthi Durge Jagan Mathe Shakthi Durge Jagadambe Devi Bhavani Jagan Mathe Shakthi Durge Jagan Mathe Shakthi Durge Jagadambe Devi Bhavani Kumara Gananathamba Kalyani Shyamalamba Janani Durge Varade Matha Uma Maheshwari Kalavathi Jagan Mathe Shakthi Durge Jagan Mathe Shakthi Durge Jagan Mathe Shakthi Durge Jagan Mathe Shakthi Durge Jagadambe Devi Bhavani Shiva Shambho Narayana Shiva Shambho Narayana Parthi Vasa Jagadeeshwara Parthi Vasa Jagadeeshwara Shiva Shambho Narayana Shirdi Vasa Jagadeeshwara Shirdi Vasa Jagadeeshwara Sathya Sai Shiva Shankara Sathya Sai Shiva Shankara Shiva Shambho Narayana Parthi Vasa Jagadeeshwara Shiva Shambho Narayana Shirdi Vasa Jagadeeshwara Sathya Sai Shiva Shankara Sathya Sai Shiva Shankara Shiva Shambho Narayana Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Sai Nam Bolo Sathya Sai Nam Bolo Sai Nam Bolo Sathya Sai Nam Bolo Sai Madhava Sai Keshava Sri Hari Nam Bolo Sai Madhava Sai Keshava Sri Hari Nam Bolo Allah Eshwar Eesa Maseenha Allah Eshwar Eesa Maseenha Buddha Mahaveer Nam Buddha Mahaveer Nam Sai Madhava Sai Keshava Sri Hari Nam Bolo Sai Madhava Sai Keshava Sri Hari Nam Bolo Sai Nam Bolo Sathya Sai Nam Bolo Sai Madhava Sai Keshava Sri Hari Nam Bolo Allah Eshwar Eesa Maseenha Buddha Mahaveer Nam Sai Madhava Sai Keshava Sri Hari Nam Bolo Sai Madhava Sai Keshava Sri Hari Nam Bolo Sai Nam Bolo Sathya Sai Nam Bolo Rama Rama Ravikula Soma Rama Rama Ravikula Soma Kodanda Rama Pattabhi Rama Kodanda Rama Pattabhi Rama Sai Rama Saketa Rama Sai Rama Saketa Rama Jaya Jaya Rama Janaki Rama Jaya Jaya Rama Janaki Rama Rama Rama Ravikula Soma Kodanda Rama Pattabhi Rama Sai Rama Saketa Rama Jaya Jaya Rama Janaki Rama Jaya Jaya Rama Janaki Rama Rama Rama Ravikula Soma Hey Sesha Shayana Narayana Hey Sesha Shayana Narayana Veda Bharana Narayana Veda Bharana Narayana Bhava Bhaya Harana Narayana Bhava Bhaya Harana Narayana Pavana Charana Narayana Pavana Charana Narayana Hey Sesha Shayana Narayana Veda Bharana Narayana Bhava Bhaya Harana Narayana Pavana Charana Narayana Pavana Charana Narayana Narayana Hari Narayana Narayana Hari Narayana Narayana Sai Narayana Narayana Sai Narayana Hey Sesha Shayana Narayana Ramakrishna Vasudeva Narayana Hari Hari Ramakrishna Vasudeva Narayana Hari Hari Viswaroopa Vasudeva Narayana Hari Hari Viswaroopa Vasudeva Narayana Hari Hari Narayana Hari Hari Om Narayana Hari Hari Narayana Hari Hari Om Narayana Hari Hari Viswaroopa Vasudeva Narayana Hari Hari Viswaroopa Saideva Narayana Hari Hari Ramakrishna Vasudeva Narayana Hari Hari Viswaroopa Vasudeva Narayana Hari Hari Narayana Hari Hari Om Narayana Hari Hari Viswaroopa Vasudeva Narayana Hari Hari Viswaroopa Saideva Narayana Hari Hari Ramakrishna Vasudeva Narayana Hari Hari Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki Om Jai Jagadeesha Hare Swami Sathya Sai Hare Bhaktha Jana Samrakshaka Bhaktha Jana Samrakshaka Parthi Maheshwara Om Jai Jagadeesha Hare Sashi Vadana Sreekara Sarva Prana Pathe Swami Sarva Prana Pathe Asritha Kalpa Latheeka Asritha Kalpa Latheeka Apadbandhava Om Jai Jagadeesha Hare Matha Pitha Guru Daivamu Mari Anthayu Neeve Swami Mari Anthayu Neeve Nada Brahma Jagannatha Nada Brahma Jagannatha Nagendra Shayana Om Jai Jagadeesha Hare Omkara Roopa Ojaswi Oh Sai Mahadeva Sathya Sai Mahadeva Mangala Arathi Anduko Mangala Arathi Anduko Mandara Giridhari Om Jai Jagadeesha Hare Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Narayana Om Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Om Om Jai Sadguru Deva Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Narayana Om Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Om Om Jai Sadguru Deva Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Narayana Om Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Om Om Jai Sadguru Deva Om Shanti Shanti Shantihi Samasta Lokah Sukhino Bhavantu Samasta Lokah Sukhino Bhavantu Samasta Lokah Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shantihi Jai Bolo Bhagawan Sri Sathya Sai Babaji ki Jai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *